• طراحی و تولید سقف یکپارچه با استفاده از عایق پلاستوفوم-مورد تأیید سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اختراع سازمان مالکیت صنعتی

  • ساخت سیستم استخراج بخارات از خاک جهت پاکسازی خاک های آلوده به مواد نفتی به شماره 89/الف 034415

  • تولید پنل با استفاده از رزین و الیاف شیشه بازیافت شده (GRP) و استفاده در سقف به جای بلوک فومی