تصفیه آب و فاضلاب با تأکید بر روش های نوین
شوری زدایی آب و فاضلاب
طراحی آزمایشات در مهندسی محیط زیست
مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی و زیست محیطی
مدلسازی زیست محیطی و بهینه سازی
مدیریت پسماند و حفاظت از منابع
ژئوتکنیک زیست محیطی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، هوش مصنوعی (AI) و ماشین لرنینگ در مهندسی محیط زیست
انجام ارزیابی چرخه عمر در فرآیندهای صنعتی و تولید محصول سبز
بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد مصالح مختلف ساختمانی و ساخت و ساز سبز
مکانیسم توسعه پاک (CDM) و توسعه پایدار
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)
ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA)
تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل شبکه ای (ANP)
كاربرد اکسیداسیون پیشرفته (AOP)و حذف پارامتریک آلاینده ها
كمينه سازي آلاينده ها و بهره وري سبز
توسعه اپلیکیشن های زیست محیطی

مشاوره تخصصی در حوزه های محیط زیستی، مهندسی حذف آلاینده و بهبود فرآیندهای تصفیه ای (آب،فاضلاب، پسماند، خاک و هوا)
مدلسازی و بهینه سازی در کلیه شاخه های مهندسی محیط زیست (آب، فاضلاب، هوا،خاک)
طراحی آزمایش و تحلیل آماری
مقاله نویسی